Salgs- & Leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1 Nedenstående salgs- og leve-ringsbetingelser er gældende ved enhver aftale mellem Køber og KO-nstruction ApS (i det følgende benævnt Sælger), medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

2. Aftaleindgåelse og -grundlag
2.1. Sælgers tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
2.2. Aftale anses for indgået, når Sælgers ordrebekræftelse er kommet frem til Køber. Fremsendelse af ordrebekræftelse sker alene pr. mail.
2.3. Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Sælgers tilbud, Købers accept heraf og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag.

3. Levering
3.1. Leveringstidspunktet fremgår af ordrebekræftelsen. Ændringer heraf skal aftales skriftligt.
3.2. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade som følge af forsinket levering.

4. Oplysninger
4.1. Har Køber ikke oplyst tilstrækkeligt om krav og specifikationer til den bestilte ydelse, og Sælger som følge heraf, skal foretage ændringer i den leverede ydelse, beregnes det efterfølgende arbejde efter Sælgers gældende timepriser.

5. Betalingsbetingelser
5.1. Betaling netto kontant 14 dage fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt.
5.2. Købers brugsret ophører såfremt der ikke sker betaling i henhold til punkt 7.1.
5.3. Ved forsinket betaling beregner Sælger renter af det forfaldne beløb med 2,00 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og indtil betaling sker. Renten tilskrives hver den 1. i måneden.

6. Ansvarsbegrænsning
6.1. Krav mod Sælger som følge af mangler ved den leverede ydelse eller det leverede produkt skal fremsættes senest 5 år fra leveringen. Efter dette tidspunkt kan Køber ikke fremsætte krav mod Sælger
6.2. Sælger er ikke ansvarlig over for Køber for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller andre økonomiske tab, der direkte eller indirekte er en følge af en mangel.
6.3. Sælger er ikke ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Sælgers kontrol, og som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Force majeure er fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder mv.
6.4. Sælger er ikke ansvarlig for krænkelse af immaterielle rettigheder i forbindelse med bestilte ydelser fra Køber. Måtte der bliver rejst krav mod Sælger af tredjemand i denne forbindelse er Køber forpligtet til at friholde Sælger.

7. Produktansvar
7.1. Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af selskabets ydelser på fast ejendom, person eller løsøre.
7.2. Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af selskabets ydelser, på produkter fremstillet af Køber eller produkter, hvor Købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager som følge af fejl ved ydelser leveret af Sælger.
7.3. Sælger påtager sig intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre økonomiske tab, der direkte eller indirekte er en konsekvens af fejl ved ydelser leveret af Sælger.
7.4. Sælgers ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum kr. 10.000.000. Dog er ingrediens- og/eller komponent-skade og tab begrænset til maksimum kr. 2.000.000.
7.5. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
7.6. Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af selskabets ydelser på fast ejendom, person eller løsøre uden for Europa.

8. Immaterielle rettigheder
8.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Sælgers udførelse af ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Sælger, medmindre andet aftales skriftlig.
8.2. Køber har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig brugsret til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Sælgers udførsel af arbejde for Køber, til formål, der falder inden for Købers sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne, medmindre andet aftales skriftlig.

9. Reklame
9.1. Sælger må benytte billede af ydelsen til reklamebrug på hjemmesiden, profiler på sociale medier og/eller andre relevante medier, medmindre andet aftales skriftlig.

10. Lovvalg og værneting
10.1. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
10.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal anlægges ved Sælgers hjemting.

11. Fortrolighed
11.1. Sælgers behandler alle opgaver fortroligt. Købers dokumenter bliver ikke overdraget til tredjemand uden Købers godkendelse.